Kamis, 03 Mei 2018

Perihal Situs Web

Kursus Internet Marketing DUMET School veld vaid veb, veb brasarukal enniva anuyeajyamaya oru deakyumenran vebpej (veb pejayi elutiyirikkunnat). veb brasar oru meanirrar allenkil meabailil oru veb pej pradarsippikkunnu. veb pej sadharanayayi kanunnat art'thamakkunnat, ennal i padavum oru kampyuttar phayal, sadharanayayi HTML allenkil taratamyappetuttavunna markkapp bhasayil paramarsikkavunnatan. veb pejukal avatarippikkunnatinayi srrail sirrukal, skriprrukal, citrannal enniva pealulla veb pejukalkkayi veb bresarukal vividha veb uravita ghatakannal ekeapippikkukayum ceyyunnu. haipparlinkukal vali marru veb pejukalilekk linkuceyyunna navigesan bar allenkil saidbar menu ulppetunna haipparteksrr sadharana veb pejukal nalkunnu. oru nerrvarkkil, oru veb brasar oru vidura veb servaril ninnum oru veb pej vintetukkan kaliyum. kearparerr intranerr pealeyulla oru svakarya nerrvarkkilekkulla pravesanam veb servarin parimitappetuttam. attaram abhyart'thanakal natattunnatin veb bresar haipparteksrr transphar preatteakkeal (HTTP) upayeagikkunnu.

oru veb aplikkesan srsticca dainamik veb pejukalkk virud'dhamayi, krtyamayi suksiccirikkunna oru upayeaktavan veb pejinre oru veb pej. oru sthira veb pej (cilappeal oru phlarr pej / srresari pej). talphalamayi, oru sthiramaya veb pej, ella sandarbhannalil ninnumulla ella upayeaktakkalkkum ore vivaram kanikkunnu, oru veb servarile adhunika sesikal anusaricc, attaram patippukal labhyamanennum servar keanphigar ceytirikkunna pramanattinre ullatakka-taram allenkil bhasayumayi carccaceyyanum. Perihal Situs Web

Tidak ada komentar:

Posting Komentar